UAS

دستورالعمل جدید عملیات پهپاد

/cad9002

دانلود دستورالعمل جدید عملیات پهپاددستورالعمل هاي هواپيمايي كشوريCivil Aviation Directives (CAD)شيوه نامه 9002CAD 9002دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين كنترل از راه دورRemotely Piloted Aircraft Operation Procedure


جمر و جمینگ - اختلال در سیستم های راداری

/drone-jammer

جمر چیست؟ جمینگ چبست؟ انواع جمر طرز کار جمر - شیوه کارکرد جمرها - جمینگ - شکار پهپاد - شرکت هاس سازنده جمر - JAMMER - JAMMING- NOVA SKY