پدافند

دستورالعمل جدید عملیات پهپاد

/cad9002

دانلود دستورالعمل جدید عملیات پهپاددستورالعمل هاي هواپيمايي كشوريCivil Aviation Directives (CAD)شيوه نامه 9002CAD 9002دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين كنترل از راه دورRemotely Piloted Aircraft Operation Procedure


آشنایی با پدافند غیر عامل

/iran-air-defense-force

آشنایی با پدافند غیر عامل


تاریخچه پدافند هوایی در ایران

/history

تاریخچه پدافند هوایی در ایران