وظیفه کار گروه های پدافند غیر عامل در استان ها

آشنایی با پدافند غیر عامل

/iran-air-defense-force

آشنایی با پدافند غیر عامل