قوانین و مقررات پهپادها

دستورالعمل جدید عملیات پهپاد

/cad9002

دانلود دستورالعمل جدید عملیات پهپاددستورالعمل هاي هواپيمايي كشوريCivil Aviation Directives (CAD)شيوه نامه 9002CAD 9002دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين كنترل از راه دورRemotely Piloted Aircraft Operation Procedure


قوانین و مقررات پهپادها در فرانسه

/france-001

قوانین و مقررات پهپادها در فرانسه


قوانین و مقررات پهپادها در ایران

/iran-001

برخی از قوانین و مقررات پهپادها در ایران


قوانین و مقررات پهپادها در روسیه

/russia-001

قوانین و مقررات مربوط به استفاده پهپاد های غیر نظامی در روسیه