بایدها و نبایدهای پرواز پهپادها

قوانین و مقررات پهپادها در روسیه

/russia-001

قوانین و مقررات مربوط به استفاده پهپاد های غیر نظامی در روسیه