آموزش خلبانی

آموزش حرکت رول و پیچ

/roll-pitch

آموزش حرکت رول و پیچ