آشنایی با مناطق پرواز ممنوع در ایران

قوانین و مقررات پهپادها در ایران

/iran-001

برخی از قوانین و مقررات پهپادها در ایران