ثبت نام اشخاص حقیقی


ثبت نام آنلاین اشخاص حقیقی متقاضی خدمات پهپادی

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اشخاص حقیقی متقاضی خدمات پهپادی:

  1.  اسکن رنگی عکس پرسنلی
  2.  اسکن رنگی پشت و روی کارت ملی
  3.  اسکن رنگی صفحه اول شناسنامه
  4.  اسکن رنگی صفحه ازدواج شناسنامه
  5.  اسکن رنگی صفحه توضیحات شناسنامه
  6.  اسکن رنگی آخرین مدرک تحصیلی
  7.  اسکن رنگی گواهی عدم سوء پیشینه
  8. اسکن رنگی گواهینامه، تقدیرنامه و تاییدیه ها  • {{value}}
نوع فرم را انتخاب کنید.
نام را بنویسید. نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نام مندرج در شناسنامه
اگر نام خود را تغییر داده اید، در توضیحات نام ها، نام های قبلی خود و زمان تغییر آن را ذکر کنید در غیر اینصورت عبارت "بدون تغییر" را بنویسید.

توضیحات نام را بنویسید. توضیحات نام را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات نام را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

نام مندرج در شناسنامه
اگر نام خود را تغییر داده اید، در این قسمت، نام های قبلی خود و زمان تغییر آن را ذکر کنید در غیر اینصورت عبارت "بدون تغییر" را بنویسید.

نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نام مندرج در شناسنامه
اگر نام های خانوادگی خود را تغییر داده اید، در توضیحات نام های خانوادگی، نام های خانوادگی قبلی خود و زمان تغییر آن را ذکر کنید در غیر اینصورت عبارت "بدون تغییر" را بنویسید.

توضیحات نام خانوادگی را بنویسید. توضیحات نام خانوادگی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات نام خانوادگی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

نام مندرج در شناسنامه
اگر نام های خانوادگی خود را تغییر داده اید، در این قسمت، نام های خانوادگی قبلی خود و زمان تغییر آن را ذکر کنید در غیر اینصورت عبارت "بدون تغییر" را بنویسید.

کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
بارگذاری اسکن رنگی روی کارت ملی را انتخاب کنید.

تصاویری که با موبایل، تبلت و دیگر دستگاه های مشابه گرفته شده باشند مورد پذیرش نیست و می بایست حتما به صورت اسکن رنگی با کیفیت با حجم کمتر از 2MB ارسال گردند.

بارگذاری اسکن رنگی پشت کارت ملی را انتخاب کنید.

تصاویری که با موبایل، تبلت و دیگر دستگاه های مشابه گرفته شده باشند مورد پذیرش نیست و می بایست حتما به صورت اسکن رنگی با کیفیت با حجم کمتر از 2MB ارسال گردند.

شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
بارگذاری اسکن رنگی صفحه اول شناسنامه را انتخاب کنید.

تصاویری که با موبایل، تبلت و دیگر دستگاه های مشابه گرفته شده باشند مورد پذیرش نیست و می بایست حتما به صورت اسکن رنگی با کیفیت با حجم کمتر از 2MB ارسال گردند.

بارگذاری اسکن رنگی صفحه ازدواج شناسنامه را انتخاب کنید.

تصاویری که با موبایل، تبلت و دیگر دستگاه های مشابه گرفته شده باشند مورد پذیرش نیست و می بایست حتما به صورت اسکن رنگی با کیفیت با حجم کمتر از 2MB ارسال گردند.

بارگذاری اسکن رنگی صفحه توضیحات شناسنامه را انتخاب کنید.

تصاویری که با موبایل، تبلت و دیگر دستگاه های مشابه گرفته شده باشند مورد پذیرش نیست و می بایست حتما به صورت اسکن رنگی با کیفیت با حجم کمتر از 2MB ارسال گردند.

بارگذاری اسکن رنگی عکس پرسنلی را انتخاب کنید.

تصاویری که با موبایل، تبلت و دیگر دستگاه های مشابه گرفته شده باشند مورد پذیرش نیست و می بایست حتما به صورت اسکن رنگی با کیفیت با حجم کمتر از 2MB ارسال گردند.

تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1398/04/27

تاریخ تولد خود را با این فرمت 1397/04/19 وارد نمایید

جنسیت را انتخاب کنید.
استان محل تولد را انتخاب کنید.
شهر محل تولد را بنویسید. شهر محل تولد را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام مادر را بنویسید. نام مادر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی مادر را بنویسید. نام خانوادگی مادر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس دقیق پستی محل سکونت را بنویسید. آدرس دقیق پستی محل سکونت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی ده رقمی محل سکونت را بنویسید. کد پستی ده رقمی محل سکونت را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی ده رقمی محل سکونت را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره تلفن ثابت محل سکونت را بنویسید. شماره تلفن ثابت محل سکونت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس دقیق پستی محل کار را بنویسید. آدرس دقیق پستی محل کار را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی ده رقمی محل کار را بنویسید. کد پستی ده رقمی محل کار را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی ده رقمی محل کار را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره تلفن ثابت محل کار را بنویسید. شماره تلفن ثابت محل کار را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل (ترجیحا غیر اعتباری و الزاما به نام خود) را بنویسید. شماره موبایل (ترجیحا غیر اعتباری و الزاما به نام خود) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
وضعیت جسمانی - قد (واحد سانتیمتر) را بنویسید. وضعیت جسمانی - قد (واحد سانتیمتر) را کوچک‌تر از 300 حرف بنویسید.
وضعیت جسمانی - وزن (واحد کیلوگرم) را بنویسید. وضعیت جسمانی - وزن (واحد کیلوگرم) را کوچک‌تر از 300 حرف بنویسید.
وضعیت جسمانی - بینایی را انتخاب کنید.
وضعیت جسمانی -شنوایی را انتخاب کنید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آخرین مدرک تحصیلی را بنویسید. آخرین مدرک تحصیلی را کوچک‌تر از 300 حرف بنویسید.
بارگذاری اسکن رنگی آخرین مدرک تحصیلی را انتخاب کنید.

تصاویری که با موبایل، تبلت و دیگر دستگاه های مشابه گرفته شده باشند مورد پذیرش نیست و می بایست حتما به صورت اسکن رنگی با کیفیت با حجم کمتر از 2MB ارسال گردند.

شماره گواهی عدم سوء پیشینه را بنویسید. شماره گواهی عدم سوء پیشینه را کوچک‌تر از 300 حرف بنویسید.
استان دادسرای عمومی و انقلاب صادر کننده گواهی سوء پیشینه را انتخاب کنید.
شهر دادسرای عمومی و انقلاب صادر کننده گواهی سوء پیشینه را بنویسید. شهر دادسرای عمومی و انقلاب صادر کننده گواهی سوء پیشینه را کوچک‌تر از 300 حرف بنویسید.
بارگذاری اسکن رنگی گواهی عدم سوء پیشینه را انتخاب کنید.

تصاویری که با موبایل، تبلت و دیگر دستگاه های مشابه گرفته شده باشند مورد پذیرش نیست و می بایست حتما به صورت اسکن رنگی با کیفیت با حجم کمتر از 2MB ارسال گردند.

بارگذاری اسکن رنگی گواهینامه، تقدیرنامه و تاییدیه ها را انتخاب کنید.

تصاویری که با موبایل، تبلت و دیگر دستگاه های مشابه گرفته شده باشند مورد پذیرش نیست و می بایست حتما به صورت اسکن رنگی با کیفیت با حجم کمتر از 2MB ارسال گردند.


کمی صبر کنید...