ثبت نام اشخاص حقوقی


  • {{value}}
01 - نوع فرم را انتخاب کنید.
02 - نام ثبتی مجموعه را بنویسید. 02 - نام ثبتی مجموعه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
03 - شناسه ملی / شناسه صنفی / شماره پروانه مجموعه را بنویسید. 03 - شناسه ملی / شناسه صنفی / شماره پروانه مجموعه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
04 - سال تاسیس مجموعه را انتخاب کنید.
05 - سال شروع فعالیت مجموعه را انتخاب کنید.
06 - موضوع فعالیت را بنویسید. 06 - موضوع فعالیت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
07 - مجوزها و تاییدیه ها را انتخاب کنید.

در صورتی که بیش از یک مجوز و تاییدیه دارید، همه آنها را در یک پوشه قرار دهید و سپس rar نمایید.

08 - ناوگان پروازی را بنویسید. 08 - ناوگان پروازی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

تعداد و نوع ناوگان خود را به صورت کامل بنویسید.

09 - آدرس پستی مجموعه را بنویسید. 09 - آدرس پستی مجموعه را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
10 - شماره تلفن ثابت را بنویسید. 10 - شماره تلفن ثابت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
11 - شماره فکس را بنویسید. 11 - شماره فکس را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
12 - شماره تلفن 24*7 را بنویسید. 12 - شماره تلفن 24*7 را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

یک شماره تماس ضروی و پاسخگو 24 ساعته اعلام نمایید.

13 - وبسایت را بنویسید. 13 - وبسایت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
15 -- بارگذاری تصویر قبض برق یا تلفن را انتخاب کنید.
16 - بارگذاری تصویر سند یا اجاره نامه محل را انتخاب کنید.
17 - بارگذاری تصویر گواهینامه ها، تاییدیه ها، تقدیرنامه ها و مدارک مرتبط را انتخاب کنید.

در صورتی که بیش از یک مورد می باشد می توانید همه را در یک پوشه قرار داده و سپس rar نمایید.

18- نام مدیر مجموعه را بنویسید. 18- نام مدیر مجموعه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
19 - نام خانوادگی مدیر مجموعه را بنویسید. 19 - نام خانوادگی مدیر مجموعه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
20 - کد ملی مدیر مجموعه را بنویسید. 20 - کد ملی مدیر مجموعه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. 20 - کد ملی مدیر مجموعه را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
21 - بارگذاری تصویر رنگی کارت ملی مدیر مجموعه را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...