ثبت و پلاک پهپادهای ساخت ایران (حقیقی)


ثبت و پلاک پهپادهای بومی  • {{value}}
01 - نوع فرم را انتخاب کنید.
02 - نام را بنویسید. 02 - نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
03 - نام خانوادگی را بنویسید. 03 - نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
04 - بارگذاری تصویر عکس پرسنلی را انتخاب کنید.
05 - جنسیت را انتخاب کنید.
06 - شماره شناسنامه را بنویسید. 06 - شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
07 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه نخست شناسنامه را انتخاب کنید.
08 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه ازدواج شناسنامه را انتخاب کنید.
09 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه توضیحات شناسنامه را انتخاب کنید.
10 - کد ملی را بنویسید. 10 - کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. 10 - کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
11 - بارگذاری تصویر رنگی روی کارت ملی را انتخاب کنید.

ترجیحا تصویر رنگی کارت ملی با تاریخ اعتبار را ارسال نمایید. در صورتی که برای صدور کارت ملی درخواست داده اید و تا کنون صادر نشده است، تصویر رنگی تاییدیه شماره ملی ثبت احوال را امضا نموده و ارسال نمایید.

12 - بارگذاری تصویر رنگی پشت کارت ملی را انتخاب کنید.

ترجیحا تصویر رنگی کارت ملی با تاریخ اعتبار را ارسال نمایید. در صورتی که برای صدور کارت ملی درخواست داده اید و تا کنون صادر نشده است، تصویر رنگی تاییدیه شماره ملی ثبت احوال را امضا نموده و ارسال نمایید.


13- روز تولد را انتخاب کنید.
14- ماه تولد را انتخاب کنید.
15- سال تولد را انتخاب کنید.

16- وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
02 - نوع پهپاد را انتخاب کنید.
03 - شرکت سازنده (BRAND) را انتخاب کنید.
04 - در صورتی که نام مجموعه خود در لیست نبود، در این قسمت بنویسید را بنویسید. 04 - در صورتی که نام مجموعه خود در لیست نبود، در این قسمت بنویسید را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
05 - شناسه ملی / شناسه صنفی / شماره پروانه مجموعه را بنویسید. 05 - شناسه ملی / شناسه صنفی / شماره پروانه مجموعه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
09 - بارگذاری تصویر رنگی کارت ملی را انتخاب کنید.
تعداد موتور را انتخاب کنید.
مشخصات موتور را بنویسید. مشخصات موتور را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
وزن پهپاد را بنویسید. وزن پهپاد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

به واحد گرم

ابعاد پهپاد: طول را بنویسید. ابعاد پهپاد: طول را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

واحد سانتی متر

ابعاد پهپاد: عرض را بنویسید. ابعاد پهپاد: عرض را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

واحد سانتی متر

ابعاد پهپاد: ارتفاع را بنویسید. ابعاد پهپاد: ارتفاع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

واحد سانتی متر

مشخصات منبع تغذیه را بنویسید. مشخصات منبع تغذیه را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
مداومت پروازی (Endurace) را بنویسید. مداومت پروازی (Endurace) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

به واحد دقیقه

شعاع عملیاتی (برد پرواز) را بنویسید. شعاع عملیاتی (برد پرواز) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

به واحد متر

حداکثر ارتفاع پروازی را بنویسید. حداکثر ارتفاع پروازی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

به واحد متر

نرخ اوج گیری (Rate of Climb) را بنویسید. نرخ اوج گیری (Rate of Climb) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سرعت متوسط کروز را بنویسید. سرعت متوسط کروز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سرعت ماکزیمم افقی را بنویسید. سرعت ماکزیمم افقی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سرعت ماکزیمم عمودی را بنویسید. سرعت ماکزیمم عمودی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
زیر سیستم ها و تجهیزات (هوایی و زمینی) را بنویسید. زیر سیستم ها و تجهیزات (هوایی و زمینی) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
محدوده باد مجاز را بنویسید. محدوده باد مجاز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
محدوده دما مجاز را بنویسید. محدوده دما مجاز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
محدوده رطوبت مجاز را بنویسید. محدوده رطوبت مجاز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
محدوده فشار مجاز را بنویسید. محدوده فشار مجاز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
محدوده شتاب مجاز را بنویسید. محدوده شتاب مجاز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عکس از نمای بالای پهپاد را انتخاب کنید.
عکس از نمای رو به رو پهپاد را انتخاب کنید.
عکس از نمای جانبی پهپاد را انتخاب کنید.
میزان درصد بومی پهپاد را بنویسید. میزان درصد بومی پهپاد را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید.


کمی صبر کنید...